سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

کفایت هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت اجرایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
علی کنگرانی فراهانی – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
احمد سعیدی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این مقاله به بررسی وضعیت نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی با چهار شاخصه برنامهریزی، کارمندیابی، انتخاب و اجتماعی کردن در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و ارائه راهکاری جهت بهینه سازی آن می – پردازد در این پژوهش 672 نفر از کارکنان ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان به صورت نمونه – گیری خوشهای انتخاب شدهاند. به منظور جمعآوری دادههای این پهژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی پرسشنامه محقق ساخته با 31 گویه که براساس طیف پنج درجهای لیکرت استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر روش در گروه تحقیقات توویفی پیمایشی و از نظر هدف در گروه پژوهشهای کاربردی است. دادههای – جمعآوری شده با استفاده از آزمون میانگینها تی تست مورد تحلیل قرارگرفتهاند. تحلیل داده های حا صل از این پژوهش نشان داد که از نظر پاسخدهندگان در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان بهین وضعیت مطلوب و موجود نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی و شاخصههای برنامهریزی، کارمندیابی و اجتماعی کردن تفاوت معنیداری وجود دارد و شاخصه انتخاب در وضعیت مطلوبی میباشد. در این مقاله سعی گردیده است ابتدا مبانی نظری تحقیق و مفهوم نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی ارائه و سپس تجزیه و تحلیل دادهها انجام و در پایان پیشنهادهایی جهت بهینهسازی ارائه شود