سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهلا نریمانی – اداره کل بهزیستی استان ایلام

چکیده:

نقش رسانه ها را نمی توان دردنیای جدید کم اهمیت دانست رسانه ها جایگاه ویژه ای درتکوین وگسترش فرهنگ و اندیشه درمیان جوامع دارند درواقع این رسانه ها هستند که میتوانند با همگن سازی سلیقه ها و خواست و انتظارات افرادی ج امعه را شکل بخشند و به وفاق و همبستگی جامعه کمک کنند رسانه ها میتوانند با آگاه سازی افراد راه را برای تکوین ساخت های شخصیتی افراد پدیدآورند رسانه ها میتوانند سلایق را تعیین کند و اراده افراد را تحت تاثیر قرار دهند به افراد الگوی رفتاری دهند و افراد نیز دقیقه طبق این الگوهاست که رفتار می کنند بسیاری نقش تفریحی و تفنی رسانه ها را بیش ازسایر نقش ها مهم میدانند گسترش فناوری های اطلاعاتی و جهانی شدن رسانهها ازیکطرف نگاه خوشبینانه و انتظارمدینه ی فاصله دیرینه و ازطرف دیگر نگاه بدبینانه و فرسایش هویتهای فردی و اجتماعی را نمودار می سازد تنها درصورت آگاهی ازنقش و جایگاه رسانه هاست که میتوان از تاثیرات منفی رسانه های مهاجم جلوگیری نموده ازفناوریهای جدید ارتباطی درجهت فرهنگ سازی مثبت و تسهیل فرایند هویت یابی بهره برداری کرد.