سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی گلچین – کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری، شهرداری نیشابور
سیدوحید پریان – کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری، شهرداری نیشابور
زهرا رستمی – کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه شهرداریها در اقصی نقاط کشور، به دلیل افزایش انتظارات شهروندان و محدودیت منابع مالی، از لحاظ مدیریتی با شرایط متغیر و پیچیده ای روبرو هستند و برای مقابله با این شرایط پیچیده است که نیاز به هماهنگی و بلند مدت نگری در برنامه ها افزایش یافته است. در نتیجه شهرداری ها شدیدا نیازمند به توسعه و تقویت فرایند تصمیم گیری نوینی هستند که بتواند امکان تدوین و اجرای استراتژیهای فعال در مقابله با شرایط متحول را فراهم نماید؛ بر همین اساس و به منظور اجرای مدیریت علمی و کاربردی و برای دستیابی به مدیریت شهری توانمند به منابع مالی پایدار نیازمی باشد. اما تحصیل منابع درآمد پایدار، عنصر و حلقه مفقودهای است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تأثیر منفی قرار میدهد؛ چرا که حل بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و … در گرو تأمین اعتبارات و بودجه لازم می باشد. درنتیجه یکی از مسا ئل اساسی در حوزه مدیریت شهری؛ تأمین منابع مالی لازم برای اداره شهری با گستردگی نیشابور است. مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی مدیریت مالی شهرداری با رویکرد تأمین منابع مالی پایدار برای شهرهای میانی تهیه شده و در آن شهر نیشابور به عنوان نمونه انتخ اب شده است. روش به کار رفته در آن استفاده از شیوه های کتابخانه ای، اسنادی و تکنیک تحلیلی sowt برای تامین منابع مالی پایدار و مدیریت شهری کارامد در نیشابور میباشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که مدیریت مالی شهرداری در حوزه تأمین منابع مالی پایدار با ضعف های فراوان در محی داخلی و فرصت های بیشمار در محیط خارجی مواجه است و بنابراین راهبردهای قابل اتکا در آن، راهبردهای محافظه کارانه یا WO می باشد.