سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راضیه فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
اکبر زهرایی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریز اکوتوریسم
محمد شمسی کوشکی –

چکیده:

امروزه بهره برداری بهینه از امکانات و توانهای بالقوه و بالفعل هرسرزمین درچهارچوب اهداف توسعه پایدار بصورت یکی از دغدغه های اصلی محلی ملی و بین المللی درآمدها ست این موضوع درمناطق خشک و نیمه خشک جهان وایران با توجه به آسیب پذیری منابع زیستی حیاتی و شکنندگی اکوسیستم ها اهمیت بیشتری دارد کویرمرنجاب درشمال شهرستان آران و بیدگل از توابع شهرستان کاشان دراستان اصفهان قرار دارد هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل پتانسیلهای اکوتوریستی کویر مرنجاب با استفاده از روشهای تحلیل سلسله مراتبی AHP و مدل استراتژیک SWOT است دراین پژوهش وزن دهی و تعیین اولویت با استفاده از روش AHP و تعیین راهبردها از روش SWOT استفاده گردید تحلیل های حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی بیانگر ضعف درمدیریت بستر و زیرساختههای گردشگری و همچنین آسیب های زیست محیطی وارد برکویر براثر گردشگری است که می توان از راهبردهای تنوع ST به عنوان اولویت اول مبنی برجذب سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت توسعه و تجهیز زیرساخت ها همچنین مطالعات امکان سنجی جهت استفاده صحیح از ظرفیت ها به عنوان رهیافتی برای جلوگیری از آسیب های زیست محیطی وارد شده برکویر استفاده کرد.