سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منا گلابی – گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز،
بهنام کرامتی – شرکت سروستان سازان فردا، عضو پارک علم و فناوری خوزستان،

چکیده:

تعیین عمق و سرعت نفوذ آب در خاک یکی از پارامترهای مهم در طراحی، اجرا و ارزیابی پروژه های آبیاری و زهکشی، مطالعات هیدرولوژی، مدیریت منابع آب و حفاظت خاک، طراحی و اجرای فضای سبز و… می باشد. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت نفوذ پارامترهای موثر به لحاظ کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای دست یابی به این هدف از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار اکسپرت چویس استفاده شد. سه عامل آب، خاک و اقلیم به عنوان معیار، دما، کیفیت آب، بافت خاک، رطوبت اولیه خاک، هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک، درصد سدیم قابل تبادل، دما متوسط، تبخیر به عنوان زیر معیار و سرانجام هدایت الکتریکی، سدیم، کلسیم، کلر و سولفات آب هم به عنوان گزینه ها در نظر گرفته شدند. نتایج نشان دادند که کیفیت آب، بافت خاک و تبخیر به ترتیب با اوزانی معادل 61/5و31/5و51/8درصد بیشترین تاثیر را بر نفوذ آب در خاک دارا می باشند