سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا خیاطی – دانشجوی دکترای مهندسی مواد – دانشکد ه مهندسی- دانشگاه شیراز
کمال جانقربان – استاد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهش، اثر زمان آسیاکاری و نسبت وزنی گلوله به پودر بر تهیه نقره با ساختار نانوبلوری به روش مکانو شیمیایی بررسی شد. مخلوط پودرهای کسید نقره (Ag2O) و گرافیت در آسیای پرانرژی تحت شرایط مختلف آسیا شده و در نهایت ساختار محصول پودری تولید شده تحت آزمایش های پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی قرار گرفنتد. نتایج نشان داد که آسیاکاری مخلوط با نسبت وزنی گلوله به پودر ۱۰ به ۱ و سرعت چرخش ۳۵۰rpm به مدت ۵۰ ساعت به جز ریز شدن ساختار ، تغییر فازی را ایجاد نکرد. اما با افزایش نسبت وزنی گلوله به پودر به مقدار ۲۰ به ۱ و سرعت چرخش ۴۵۰rpm، احیای تدریجی اکسید نقره به نقره انجام گرفته و پودر نقره با بلورهای نانو متری در حدود ۱۷ نانومتر تشکیل شد.