سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد کیوانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک
اصغر جعفر زاده – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک
امیر صباغ الوانی – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان – تبریز دانشکده فنی – گروه مهندسی برق

چکیده:

بهره برداری بهینه از سیستمهای قدرت مستلزم آن است که عملکرد سیستم همواره در نزدیکیمحدوده پایداری دینامیک آن ثابت بماند. سرعتو زاویه ژنراتور سنکرون مهمترین فاکتورهای مرجع در ارزیابی و کنترل دینامیک یک سیستم قدرت می باشند. دراین مقاله روش بدست آورد سرعت و زاویه روتور ژنراتور سنکرون با استفاده از اندازه گیری فازور مورد بررسی قرار گرفته و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در محاسبه سریعتر و دقیق تر پارامترهایفوق تشریحمی شود و در پایان کارایی روش پیشنهاد شده با استفادهاز نتایج حاصل از شبیه سازی ارزیابی میگردد.