سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا فخارطبسی – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

چکیده:

نظر به اهمیت کیفیت آب شرب از نظر پتانسیل آلودگی و لزوم توجه به مناطق مستعد آلودگی و ارائه راهکارهای مناسب در جهت تعدیل آلودگی آب زیرزمینی، لازم است ضمن انجام مطالعات پیوسته و اخذ نتایج کاربردی، مناطقی که جهت تامین آب شرب از پتانسیل آلودگی کمتری برخوردارند شناسایی شوند. بدون شک با توجه به اهمیت روزافزون تامین آب از جهت مصارف شرب، دام و طیور، کشاورزی و حتی از نظر صنعتی در شهرستان خلیلآباد ،ارزیابی آسیب پذیری آبخوان شهرستان برای مدیریت ، توسعه، تصمیمات کاربری اراضی و به خصوص مکانیابی برای حفاری چاههای عمیق و نیمهعمیق آب شرب بسیار مفید و ضروری است. در این پژوهش، آسیب پذیری آبخوان شهرستان خلیلآباد در برابر آلودگی به کمک مدل دراستیک در محیط GIS مورد بررسی قرار گرفت. در این روش با ارزیابی و تلفیق هفت عامل هیدروژئولوژیک مؤثر بر آبهای زیرزمینی که عبارتند از:تغذیه آبخوان، سطح آب، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، منطقه غیراشباع و هدایت هیدرولیکی، نقشه نهایی پتانسیل آسیبپذیری حاصل گردید. با توجه به دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینی، نقشه پهنهبندی بر گرفته از نتایج به دست آمده به سه پهنه عمده آسیب پذیری باخطر آلودگی کم74-89 که حدود 74 % منطقه را شامل میشود و آسیب پذیری متوسط105-89 که بیش از 04 % آبخوان را شامل میشود و قسمتی از منطقه مورد مطالعه )کمتر از 04 % دارای شاخص آسیب پذیری زیاد 541- 524 تقسیمبندی گردید. صحتسنجی – مدل با یون نیترات، درستی مدل را تایید کرد.