سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد محمدی الوار – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
امیر سعدالدین – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین بارانی – استادیار گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا محبوبی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

بررسی اثرات اجتماعی فعالیتهای مدیریتی در سطح آبخیز از جمله ارزیابیهای ضروری در جهت نیل به مدیریت یکپارچه منابع است که تضمین کننده مشارکت بهره برداران در عرصه آبخیز خواهد بود. به منظور ارزیابی سطح پذیرش مردمی سناریوهای مدیریتی در آبخیز چهل چای استان گلستان (با جمعیت ۱۴۰۶۸ نفر) پس از انتخاب چهار گزینه مدیریتی محتمل، ۱۶ سناریو مدیریت بیولوژیک تدوین شد و با انجام مطالعات میدانی اجتماعی در سطح آبخیز به تکمیل پرسشنامه طی مصاحبه حضوری با بهرهبرداران آبخیز اقدام شد. با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه ۱۳۹ بدست آمد که به صورت تصادفی از بین روستاها به تناسب لحاظ شد و به کمک توزیع دوجملهای، احتمال پذیرش سناریوهای مدیریتی در چهار سطح پذیرش ناچیز، کم، متوسط و زیاد پیشبینی گردید. نتایج بررسیها نشان داد که سناریوهای ۲ (تراسبندی)، ۴ (احداث باغ)، ۵ (آگروفارستری)، ۹ (تراسبندی با احداث باغ) و ۱۵ (تراسبندی، احداث باغ و آگروفارستری) به ترتیب از دیدگاه بهرهبرداران آبخیز بیشترین پذیرش را دارند. در آبخیز چهلچای، اجرای سناریوی یک (حفظ وضعیت فعلی) کمترین سطح پذیرش مردمی را به خود اختصاص داده است. رویکرد مبتنی بر سناریوسازی به کار رفته در این تحقیق با فراهم کردن امکان انتخاب سناریوهای مدیریتی و ارائه اثرات آنها، رویکردی توانا در پیشبینی اثرات فعالیتهای مدیریتی پیشنهادی در جهت تصمیمگیری نهایی میباشد.