سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نعیمه دره زرشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
سینا روزبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

تغییر یکی از بزرگترین خصوصیات سازمان ها و موسسات در حوزه رقابتی امروز است چابکی توانایی سازمان برا یتغییر است تا فرصتهایی را که بر اساس این تغییر ایجاد می شود مورد بهره برداری قرار دهد سازمان چابک سازمانی است که میتواند تغییر کند و خودرا با تغییرات محیطی همچون یک استراتژی پیروزمندانه وفق دهد اصطلاح چابکی برای اولین بار به منظور توصیف ظرفیت لازم برای تولید مدرن بکارگرفته شد . مطالعات بسیاری در زمینه چابکی در سازمان ها تولید صورت گرفته اما این مطالعات در سازمانهای خدماتی بسیار ناچیز می باشد به منظور ارزیابی چابکی در خدمات مطالعه ای در سازمان های دولتی استان یزد انجام گرفته است در این راستا از پرسشنامه ای در قالب 50 سوال و 9 بعد بههر برده شده است جامعه ی آماری این پژوهش را کارکنان سازمان های دولتی استان یزد که دارای مدلک دیپلم و بالاتر هستندتشکیل میدهد.