سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرحسن امیدی – سازمان تحقیقات ، آموزشو ترویج کشاورزی – موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
عباس نوروزی – سازمان تحقیقات ، آموزشو ترویج کشاورزی – دفتر نظارت و ارزشیابی

چکیده:

منظور شناسایی ارقام سازگار گلرنگخارجی از نظر عملکرد دانه و روغن تعداد ۴۸ ژنوتیپحاصل از بررسی مقدماتی ۲۵۰ رقم گلرنگ خارجی دریافتی از مرکز سیمیتدر سال زراعی ۸۵-۸۴ به همراه رقم I.L.111 گلدشت)به عنوانشاهد در منطقه کرج مقایسه شدند. کشت با دست در روی ردیفهایی به طول ۳ متر ، ۰/۵ متر فاصله ردیفها و ۱۰ سانتی متر فاصله بوته ها از هم صورتگرفت. ۷۰ کیلوگرم فسفر به صورت فسفات آمونیوم قبل از کشت و به ترتیب ۲۵ و ۳۰ کیلوگرم ازت به صورت اوره قبل از کشتو در آغاز ساقه دهی اضافه شد. کنترل علفهای هرز قبل از ساقه دهی انجام گرفتو آبیاری در ۴ مرحله : بعد از جوانه زدن،ساقه دهی،تشکیل غوزه،وشروع گلدهی صورتگرفت