سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

برهان منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند
محمد ابراهیم پور – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند
امین اله احسانی – کارشناس سازمان اب و فاضلاب شهرستان بیرجند

چکیده:

هدف از این مطالعه تعیین برخی پارامترهای شیمیایی پسابهای شهری بیرجند بود به همین منظور پارامترهای کیفی مانند pHTSSBOD5COD کل باکتریهای کلیفرم و باکتریهای تخم انگل در پسابهای ورودی و خروجی استخرهای تثبیت و نیز فلزات سنگینی مانندHgPbCdZn – CrوAS در پسابهای خروجی به مدت ۶ ماه از فروردین تا شهریور ۱۳۸۶ اندازه گیری شد میانگین مقدار این پارامترها ۸/۱ برای PH، ۱۰۰/۷ میلی گرم برلیتر برای TSSو ۷۰/۲ میلی گرم برلیتر برای BOD5 و ۱۹۵/۷ میلی گرم برلیتر برای COD و۱۶۰۰<MPN/100ml برای کل باکتریهای کلیفرم اندازه گیری شد درصورتیکه هیچ تخم انگلی مشاهده نشد. از طرف دیگر براساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران پساب خروجی از استخرهای تثبیت قابلیت استفاده در ابیاری را دارد اما قابلیت ورود به ابهای سطحی را ندارد