سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین نقیبی – کارشناس ارشد آبخیزداری، شرکت مهندسی مشاور حاسب کرجی،
محمد مهدوی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان کارایی روش شماره منحنی در مناطق کارستی بود . بر همین اساس ، حوزه معرف پسکوهک بهدلیل وجود ایستگاه هیدرومتری در آن، کوچکی مساحت و هم چنین پوشش 39 درصدی س ازند آسماریجهرم، برگزیده شد. پس از تهیه نقشههای پوششگیاهی، خاکشناسی، کاربری اراضی، گروه های هیدرولوژیک نقشه شماره منحنیCN)حوزه حاصل شد. سپس بر اساس این نقشه، حجم رواناب مشاهداتی و تخمینی محاسبه و با هم مقایسه شدند. در پایان، ارقام دبی مشاهداتی با تخمینی تفاوت فاحشی را نشان دادند که این اختلاف بهدلیل وجود مساحت بالای سازندهای آهکی و چشمههای زیرزمینی در محدوده مطالعاتی بود که باعث میشوند تا آب قبل از رسیدن به خروجی حوزه، در سفرههای زیرزمینی نفوذ کند. بههمین دلیل در پایان این تحقیق پیشنهاد شده است که این روش، بدون انجام مطالعات زمینشناسی و زیرزمینی، در مناطق کارستیک انجام نشود . درضمن ارزیابی حساسیت مدلSCS نسبت به تغییرات ضریب تلفاتاولیه در دامنه 0/05 تا 0/30 از موضوعاتی است که کمتر در سوابق بررسی شده است که در این تحقیق محاسبه شده است.