سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی سرپرنده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یاکتشاف نفت
سینا صانعیان – کارشناس مهندسی اکتشاف معدن
بهزاد مهرگینی – دانشجوی دکتری اکتشاف نفت

چکیده:

جهت مطالعه و ارزیابی میادین و مخازن هیدوکربوری مطالعات پتروفیزیکی بسیارضروری میب اشد ازجمله پارامترهای پتروفیزیکی مهمدرخصوص تعیین ارزش اقتصادی یکمخزن هیدروکربوری میزان درصد اشباع هیدروکربور آن مخزن می باشددراین راستا روشهای مختلفی توسط پژوهشگران ارایه شده که کاربرد آنها بستگی به سازندهای منطقه مورد مطالعه داشته و هریک مزایا و معایب خاص خود را دارد درمورد سازندهای تمیز عاری از رس می توان از معادله ای آرچی استفاده کرد درمورد سازندهای حاوی رس روشهای دگیری مانند روشهای رسانایی و یا روش اب دوگانه وجود دارد که نتایج قابل قبولتری را بهدست م یدهند دراین مطالعه که برروی سازند آسماری دریکی از میادین جنوب غربی ایران صورت گرفته است درابتدا بخشهای مختلف این سازند به کمک چاه نگارها ارزیابی سنگ شناسی شده است اردامه با استفاده از روابط مختلف برا یمحاسبه درصد اشباع هیدروکربورها این پارامتردربخش های مختلف سازندآسماری محاسبه و نتایج باهم و با خروجی نرم افزار ژئولاگ مقایسه شده است.