سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
حسین جعفری منصوریان – مربی عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سمیه موسوی – کارشناس مهندسی بهداشت محیط
محمد دانش پژوه – کارشناس شیمی کاربردی

چکیده:

استفاده وسیع از فلزات سنگین و ترکیبات آنها توسط صنایع منجر به تخلیه مقادیر زیادی ازاین آلاینده ها به آبهای پذیرنده شده است درصورتی که این آلاینده به محیط رها شوند باعث ایجاد مخاطرات بهداشتی می شوند کروم یکی از مهمترین فلزات سنگینی است که حضور آن در محیط های آبی نگرانی بزرگی به دلیل سمت بالا در غلظت های پایین و قابلیت تجمع در بافت های ارگانیسم ها ایجاد کرده است هدف ازاین مطالعه ارزیابی کارایی فرایند فنتون درحذف کروم از فاضلاب صنایع آبکاری به عنوان آلاینده اصلی و موثر درحذف COD و کدورت می باشد پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بوده که دربازه زمانی 3 ماهه سوم سال 89 انجامگردید. نمونه برداری از حوضچه متعادل سازی فاضلاب صنعت آبکاری واقع درشهرک صنعتی خضرا شهرستان کرمان انجام گرفت جمع تعداد نمونه ها 110 بود نمونه ها بعد از آماده سازی در شرایط مختلف تنظیم PH در مقادیر 2، 5 و 7 افزودن H2O2 با درصد وزنی 30% در غلظت های 500mg/l و 1000، 1500، 2000، 2500، 3000 و Fe+2 درغلظت های 100mg/l ، 200، 400، 800 و 1600 و 3200 درمدت زمانهای واکنش 10min، 30 و 60 مورد آزمایش قرار گرفتند. تمام آزمایشات براساس روشهای مندرج درکتاب روشهای استاندارد برای آزمایش آب و فاضلاب انجام گردید. با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش فرایند فنتون یک فرایند موثر در حذف آلاینده هایی همچون کروم COD و کدورت از فاضلابهای صنایع آبکاری بوده و می تواند جایگزین مناسبی از نظر کارایی برای سایر روشهای حذف این آلاینده ها از فاضلاب باشد.