سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد نادریان فر – دانشجوی دکتری مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
حوریه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مش
هادی دهقان – دانشجوی دکتری مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین انصاری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فرد

چکیده:

محدودیت منابع آب و رقابت بخشهای مختلف در استفاده از این منابع، بهرهبرداری بهینه ازاین منابع را افزایش داده است. در این تحقیق به منظور تعیین نیاز آبی گندم و با هدف مدیریت منابع آب و بهینه سازی مصرف، نیاز آبی گندم در منطقه مشهد با استفاده از مدلهای غیرخطی پویا مورد ارزیابی قرارگرفت. جهت محاسبه نیاز آبی از آمار و اطلاعات ایستگاه سینوپتیک مشهد در طول دوره آماری ۱۹۶۶ تا ۲۰۰۵ استفاده شد. برای محاسبه نیاز آبی گندم، تبخیرتعرق گیاه مرجع با استفاده از روش فائوپنمن مانتیث محاسبه و در ضریب گیاهی گندم در طول دوره رشد ضرب گردید. در این تحقیق برای ارزیابی بهترین ورودیها شامل بارندگی P)دمای مینیممTmin)دمای ماکزیممTmax)نقطه شبنمDp)سرعت باد۲Uوساعات آفتابیRs)برایمدلسازی نیاز آبی گندم از گاما تستGamma test استفاده شد.