سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عطااله کاویان – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
تاراوش ناطقی – دانشجوی کارشناسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
راضیه عسگریان – کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زینب جعفریان – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار

چکیده:

مدل FSMیکی از مدلهای مورد استفاده برای ارزیابی کمی رسوبدهی در حوزههای آبخیز فاقد آمار می باشد که بعضا مورد ارزیابی قرار گرفته است. اما اغلب ارزیابیها با استفاده از آمار رسوب رودخانهها انجام گرفته و از اندازهگی ری مستقیم رسوبات پشت بندهای اصلاحی کمتر استفاده شده است، در صورتی که نتایج حاصل از رسوبات پشت بندها معمولا قابل اطمینانتراست. این مطالعه، با هدف ارزیابی کارایی مدلFSM به برآورد تول ی د رسوب با استفاده از رسوبات بندهای اصلاحی در مراتع منطقه سواد کوه استان مازندران می پردازد. طبق نتایج بدست آمده، میزان رسوب برآوردی توسط مدلFSM حدود1743/52248تن در کیلومتر مربع در سال می باشد، در صورتی که میزان رسوب اندازهگیری شده توسط دو بند موجود در منطقه، حدود390/9977تن در کیلومتر مربع در سال است. ارزیابی کارایی مدل نشان داد که درصد خطای نسبی این مدل 345 درصد می باشد. خطای نسبی بالا، دال بر عدم موفقیت و کارایی پایین این مدل در برآورد رسوبات در این منطقه است. با توجه به مبانی مدل های تجربی که اساس برآورد رسوب را به صورت عددی مدنظر قرار می دهند، می توان نتیجه گرفت که اطمینان به نتایج آنها مستلزم تطابق شرایط منطقه ی مورد مطالعه با محل ابداع مدل است