سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی ریحانی یامی – دبیر آموزش و پرورش شهرستان درگز، کارشناس رشته مهندسی معماری

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کارایی و رتبه بندی اساتید دانشکده معماری دانشگاه خیام مشهد از دیدگاه دانشجویان مقطعکارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشکده، با استفاده از روش تحلیل عاملی میباشد. در این راستا 270 نفر از دانشجویان رشتهمعماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و به پرسشنامه ای که پایایی و روایی آن تایید شدهاست پاسخ دادند. نتایج بهدست آمده از پرسشنامهها در قالب چهار بعد شخصیت فردی، توانایی ارتباط، دانش پژوهی و روش تدریساساتید بهعنوان متغیرهای ورودی، و در مقابل تعداد مقالات، کتب و پروژه های تحقیقاتی انجام شده از سوی اساتید به عنوانمتغیرهای خروجی در روش تحلیل عاملی مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته های این پژوهش نشان داد که اساتید گروه معماریاطلاعات از کارایی لازم برخوردارند.