سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آزاده اسلامی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
افشین تکدستان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

تشدید آلودگی منابع آب در دهه های اخیر باعث افزایش غلظت الاینده های آلی آب گردیده است با توجه به استفاده از منابع آب سطحی به عنوان یکی از عمده ترین منابع آب آشامیدنی درکشور و کاربرد سیستمهای کلرزنی به عنوان متداول ترین روش گندزدایی آب آشامیدنی احتمال تولید محصولات جانبی ناشی از گندزدایی (DBPS) در آب تصفیه شده افزایش می یابد تری هالومتان هاTHMs اصلیترین گروه تشکیل دهنده محصولات جانبی ناشی از گندزدایی محسوب گردیده و می توانند خطر بروز عوارض سوء بهداشتی در کبد کلیه و نیز سیستم اعصاب مرکزی را افزایش دهند دراین روش پژوهش که درمقیاس ازمایشگاهی و با هدف حذف کل کربن آلی در تصفیه خانه آب کوت امیر اهواز انجام گردیده است اثر پودرکربن فعال به عنوان کمک منعقد کننده به همراه هریک از منعقد کننده های کلرور فریک و پلی آلومینیوم کلراید بررسی گشته و تاثیر پارامترهایی چون نوع منعقد کننده دوز منعقد کننده ph انعقاد غلظت پودرکربن فعال و زمان تماس برحذف کل کربن آلی مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج نشان میدهد حداکثر حذف TOC درغلظت های 5 تا 80 میلی گرم برلیتر کلرور فریک در PH بهینه 5/5 40 درصد بوده حال آنکه حداکثر بازدهی حذف TOC در غلظت های مشابه از منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید و در PH بهینه 6/5 44 درصد بوده است همچنین افزایش پودر کربن فعال در شرایط مشابه همراه با پلی آلومینیوم کلراید کاهشی حدود 78 درصد ایجادنموده است.