سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ناصر ایزدی نیا – استادیار دانشگاه اصفهان
قادر معصومی خانقاه – کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی کارایی گروه های اموزش حسابداری دانشگاه های سراسری و ازاد استان اصفهان با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها است امروزه به منظور ارزیابی کارایی و بهرهوری سیستم های دانشگاهی از مدل های ریاضی تحقیق درعملیات استفاده میشود این مدلها مجموعه ای از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی را به عنوان شاخصهای ورودی وخروجی درنظر میگیرند و به میزان اهمیت و تاثیر گذاری هریک از شاخصها درمجموعه عملکرد نسبت مجموع موزون خروجی ها برمجموع موزون ورودی ها را بهعنوان میزان کارایی واحدهای تصمیم گیرنده محاسبه می کنند برایا جرای مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها دراین پژوهش داده های کمی آموزشی پژوهشی و خدماتی مورد نیاز از20گروه آموزش حسابداری دانشگاه های سراسری و آزاد استان اصفهان جمع آوری شدند پس از اجرای مدل درچهارمقیاس متفاوت علاوه برمحاسبه میزان کارایی مورد انتظار هریک از واحدها مجموعه های کارا یعنی واحدهایی که با توجه به منابع ورودی خود خروجی متناسب دارند نیز مشخص شدند.