سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالحسین ضیائیان – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سعید سلیم پور – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول
محسن سیلسیپور – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ورامین
حسین صفاری – مربی پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده:

به منظور ارزیابی مزرعه ای میکروارگانیسم های آزاد کننده فسفر و مقا یسه اثرات آنها با کودها ی ش یمیائی ب رخصوصیات کمی و کیفی ذرت، یک آزمایش مزرعه ای سه ساله در مزارع ذرت کاری فارس، خوزستان (دزفول)، ورامین و کرج اجرا گردید. در هر منطقه یک آزمایش با چهار تیمار در سه تکرار در قالب طرح بلو ک ها ی کامل تصادف ی بود . تیمارها ی آزمایش عبارت بودند از 1) بدون مصرف کود فسفره (تیمار شاهد)، 2) مصرف فسفر از منبع کود فسفاته میکروبی (کود آلی)، 3) مصرف فسفر از منبع کود بیو فسفات طلائی (کود آلی)و 4) مصرف فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل (کود شیمیایی). چون در فرمولاسیون کودهای میکروبی عناصر غذائی دیگری از جمله روی، گوگرد و مواد آلی نیز به کار رفته بود، لذا مقدار محاسبه شده عناصر اضافی آن ها در دیگر تیمارها نیز منظور گردید. در هر منطقه، عملیات زراعی بر اساس توصیه های تحقیقاتی بود . نتایج نشان داد که کاربرد فسفر اثر معنی داری بر عملکرد ذرت داشت. در هر چهار منطقه کاربرد ک ود سوپر فسفات تر یپل کارآمدتر از بقیه کودها بود. کود فسفاته میکروبی نیز اثراتی در حد سوپر فسفات تریپل داشت و بعد از این کود قرار گرف ت. گرچه کود بیو فسفات طلائی در ورامین اثر مثبتی روی عملکرد دانه داشت اما در مناطق دیگر تفاوت معنی داری ب ین شاهد و کود بیوفسفات طلائی مشاهده نشد. در مجموع کاربرد کود سوپر فسفات تریپل کارآمدتر بود اما از لحاظ آماری با کود میکروبی فسفاته در یک گروه قرار داشتند و در صورت نیاز می توان کود فسفاته میکروبی را به جای کود شیمیائی سوپر فسفات توصیه نمود. اما کاربرد بیوفسفات طلائی در زراعت ذرت قابل توصیه نمی باشد و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. مطالعات بیشتری در زمینه براورد اقتصادی و اثرات زیست محیطی کودهای شیمیایی و زیستی پیشنهاد می گردد