سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سکینه شیروان – کارشناسی شیلات
مریم عبیدی زادگان – کارشناسی شیلات
سالار درافشان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق اثرسه ترکیب آب سالن انکوباسیون محلول تحرک شامل 30 mMTris-HCl 5mMKCl 45mMNaClباpH=8/2 و محلول لقاح شامل 30g اوره 40gنمک طعام در10لیتر آب برمدت زمان تحرک و درصد تحرک اسپرم کپورمعمولی بررسی شد همچنین ویژگیهای نظیر درصد اسپرماتوکریت و تراکم اسپرم مورد ارزیابی قرارگرفت آب سالن انکوباسیون کمت رین زمان تحرک اسپرم 3/14±33/36 ثانیه را نشان داد p<0/05 محلول تحرک با مدت زمان 6/39±68/73 ثانیه و محلول لقاح با مدت زمان 7/35±62/8 ثانیه اختلاف معنی داری باهم نداشتندتعدادسلولهای اسپرم درهرمیلی مترمکعب از7 10×1/87±5/98تا7 10×0/81±3/22 متغیر بود متناسب با تراکم اسپرم درصد اسپرماتوکریت نیز از66تا بیش از90درصد درنمونه های مختلف متفاوت بود p<0/05 نتایج این بررسی بیانگر وجود اختلافات فردی شدید درکیفیت اسپرم مولدین کپور معمولی نمونه برداری شده دریک واحد زمان ازیک گله پرورشی است همچنین توصیه مشود به منظور افزایش درصد لقاح ازمحلول لقاح یا محلول فعال کننده اسپرم استفاده شود.