سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهاب حسن پور – کارشناس ارشد راه و ترابری
لادن ملکی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

تحقیق حاضر با روشی کمی و کیفی و رویکرد تحلیلی و تجربه ای براساس مطالعات میدانی و مطالعات کتابخانه ای نشان میدهد که یک محله پایدار با بهره گیری از اصول توسعه پایدار و به تفکیک ابعاد زیست محیطی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و کالبدی چه ویژگیها ومعیارهایی دارد و برای درک بهتر موضوع میزان پایداری محله چیذر تهران به عنوان نمونه موردی براساس نظرات ساکنین و محقق و با استفاده از روش تحلیل نرخ رضایت اهمیت مورد ارزیابی قرار میگیرد نتایج نشان میدهد که علیرغم کیفیت پایین دربرخی معیارها محله چیذر نسبتا یک محله پایدار است.