سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساره مزارعی بهبهانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
سیدزین العابدین حسینی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
سیدعلی المدرسی – استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحدیزد

چکیده:

اهداف این پژوهش عبارتند از: 1) تهیه نقشه توزیع مکانی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی شامل:TDS, SO(4), Cl, Na و TH با استفاده از سه روش زمین آماری Ordinary Kriging, IDW و Ordinary Cokriging؛2 ) مقایسه روش های زمین آماری ذکرشده جهت انتخاب مناسب ترین روش درون یابی و 3) تهیه ، نقشه کیفیت آب زیرزمینی برای مصرف شرب در منطقه مطالعاتی. داده های مربوط به نمونه برداری از 20 حلقه چاه انتخابی موجود در آبخوان دشت بهبهان طی سال های 1392-1382 جمع آوری گردید. پس از بررسی نرمال بودن توزیع داده های مربوط به آنالیز شیمیایی نمونه های آب زیرزمینی، مدل مناسب جهتبرازش به واریوگرام تجربی با استفاده ازروش ارزیابی متقابل و بر اساس کمترین مقدار RMSE انتخاب شد.در ادامه از سه روش درون یابی معکوس فاصله وزنی (IDW)، کریجینگ معمولی (Ordinary Kriging) وکوکریجینگ معمولی (Ordinary Cokriging)، جهت پیش بینی پارامترهای کیفی استفاده شد. با استفادهازروش ارزیابی متقابل و بر اساس کمترین مقدار RMSE ، روش Ordinary Cokriging به عنوان مناسب ترینروش درون یابی انتخاب شد. سپس لایه های مربوط به پارامترهای Na ، Cl و(SO(4 با استفاده از روش تبدیلمقیاس خطی و لایه های مربوط به پارامترهای TDS و TH با استفاده از تابع عضویت فازی خطی بر مبنایطبقه بندی شولر، استانداردسازی شدند. هم چنین جهت وزن دهی پارامترها ازروش Fuzzy AHP استفاده شد.در نهایت با استفاده از روش هم پوشانی شاخص و اعمال وزن های نهایی در محیط نرم افزار ARC GIS ،نقشه پتانسیل کیفی منابع آب زیرزمینی منطقه جهت مصرف شرب به دست آمد. نتایج نشان داد 18% ازسطحمنطقه مورد مطالعه دارای وضعیت مناسب، 32% دارای وضعیت متوسط و 49% دارای وضعیت نامناسبجهت مصرف شرب می باشند.