سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کبری ثقفی – کارشناس آمار موسسه تحقیقات خاک و آب و کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشگ
جعفر احمدی – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

به منظور ارزیابی کیفی استفاده از روشهای آماری در پژوهشهای خاکشناسی، تعداد 50 فقره مقاله مستخرج از طرحهای تحققیاتی، چاپ شده در مجله علمی – پژوهشی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و سپس هر یک از نمونه ها براساس چک لیست طراحی شده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. برای هر نمونه روش طراحی آزمایش، نحوه تصادفی کردن تیمارها ، عامل بلوک بندی تعداد تیمارهای مورد بررسی، نحوه نمونه گیری، تعداد صفت اندازه گیری شده، روشها و آزمونهای آماری به کار گرفته شده در ارائه نتایج، روشهای مقایسه میانگین، توزیع فراوانی آزمونهای آماری، وجود کارشناس آماری در لیست همکاران یا نویسندگان، کیفیت منابع آماری مورد استفاده و کیفیت استفاده از جداول و نمودارها درتفسیر و ارائه نتایج ثبت و بررسی گردید . پس از جمع بندی و بررسی چک لیستها رایجترین اشکالات و خطاهای موجود در نمونه ها به دو دسته عمده خطاهای مربوط به طراحی آزمایشات و خطاهای مربوط به تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج دسته بندی شدند. ضمن بیان ضرورت اجرای صحیح هر یک از موارد پیامدهای ناشی از بی توجهی به آنها نیز ذکر گردید. تحقیق حاضر با هدف بررسی، نقد و اصلاح شاخص ها و روش های آماری بکار برده شده در مقالات منتج از پژوهش های کشاورزی با محوریت تحقیقات انجام شده در زمینه تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک، تعیین میزان مصرف انواع کودها، روش مصرف کودها، زمان مصرف، دوره مصرف بر روی محصولات مختلف انجام گرفت. براساس یافته های حاصل از این تحقیق، آموزش مناسب و کارآمد روشهای آماری در طراحی آزمایشات و نرم افزارهای مرتبط با آنها برای محققین و دانشجویان کشاورزی می تواند کارایی و قابلیت اعتماد نتایج پژوهشهای کشاورزی را بیش از پیش تضمین نماید.