سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی جوزی – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
فرخنده عبادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست

چکیده:

حوضه آبخیز دلی باغملک با مساحت حدود 6591/2 هکتار در فاصله 120 کیلومتری شرق اهواز و در استان خوزستان واقع شده است. این پژوهش در راستای سنجش قابلیت بالقوه حوضه آبخیز دلی ، جهت نیل به ایجاد تعامل و تعادل بین فعالیت های انسانی و توان سرزمین برای حصول به کاربری های مطلوب در اراضی درآینده با استفاده از روش محدودیت ساده در ارزیابی انجام شده است.در این روش ارزیابی اراضی تنها براساس ویژگی های خاک شناسی یعنی تیپ خاک و تناسب اراضی برای کشاورزی انجام می شود و ارزیاب اغلب از ویژگی های برجسته سرزمین به عنوان نمایانه (Indicator) برای پیش بینی و برآورد اثرات توسعه یا توان کاربری استفاده می کنند. بدین منظور ابتدا به شناسایی منابع اکولوژیکی پایدار و ناپایدار موجود در حوضه بویژه مشخصات زمین و اقلیم پرداخته شد.سپس اجزاء واحد اراضی مشخص و برای هرکدام بر مبنای چهارچوب فائو ارزیابی کیفی اراضی به روش محدودیت ساده صورت گرفت.نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل محدود کننده تناسب اراضی در منطقه مورد مطالعه برای کاربری های مورد نظر (کشاورزی و مرتعداری) عبارتند از: برون زدگی های سنگی ، شیب ، عمق کم خاک و سنگریزه می باشد. همچنین نتایج بیانگر این است که 0.68 درصد از سطح حوضه دارای توانS3 ، 0.13 درصد دارای توان S2 و 1.85 در صد دارای توان کاملا مناسب برای کشاورزی و نیز 19 درصد توان N1 و 78 درصد توان N2 دارد. نتایج حاصل از ارزیابی تناسب مرتعداری نشان داد که 99.7 درصد منطقه با توان N1 و 0.23 درصد با توان S3 می باشد.با مقایسه بین نقشه های تناسب اراضی و نقشه کاربری فعلی مشخص گردید که در حال حاضر حدود 11 درصد اراضی حوضه زیر کشت دیم و باغ قرار دارند که تنها حدود 3 درصد آن با تناسب های بدست آمده همخوانی دارد