سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرزو بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
ناصر نظری – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
منوچهر فربودی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

در این تحقیق 380 هکتار از اراضی منطقه ماهنشان (استان زنجان) مورد ارزیابی تناسب اراضی برای محصول سیب قرار گرفت با مطالعه روشهای موجود ارزیابی تناسب اراضی و با توجه به اطلاعات موجود روش پارامتریک و محدودیت ساده برای مطالعه منطقه انتخاب گردید. مراحل انجام این تحقیق شامل انجام برخی مطالعه های خاکشناسی، نمونه برداری خاک، تجزیه آزمایشگاهی نمونه های خاک، جمع آوری اطلاعات اقلیمی برای تیپ های بهره وری مورد نظر در منطقه بود. پس از جمع آوری اطلاعات خاک، اقلیم و تعیین نیازهای خاکی و اقلیمی گیاه ارزیابی کیفی با استفاده از روش پارامتریک (استوری و ریشه دوم) و محدودیت ساده انجام شد. بر اساس مطالعات نیمه تفصیلی 3 واحد فیزیوگرافی، 2 رده خاک و 3 سری خاک و 6 واحد خاک مشخص گردید. برای تعیین مشخصات اقلیمی از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ماهنشان استفاده شد. ارزیابی نتایج بدست آمده نشان داد مهمترین خصوصیات محدود کننده اراضی برای سیب، شیب، پ هاش، ماده آلی و بافت خاک می باشد. در محدوده مورد مطالعه کلاس اقلیمی برای محصول مورد نظر (S(2 تعیین گردید و دادههای بارندگی و تبخیر و تعرق نشان داد که طول دوره رشد در منطقه 91 روز است که شامل ماه های آبان، آذر، اسفند و فروردین محاسبه شد. عالم محدود کننده درجه حرارت می باشد. کلاس تناسب اراضی با روش محدودیت ساده برای همه ی واحدهای خاک مجزا شده به جز واحد 3.3 که تناسب بحرانی دارد، تناسب نسبتاً مناسب (S(2 می باشد. عوامل محدودیت در این روش شیب زمین، مقدار سنگریزه و پ هاش و مقدار ماده ی آلی است. ولی در روش پارامتریک کلاس تناسب اراضی برای (S(3), S(2 و N می باشد.