سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مصطفی رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدر
محمدتقی عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مش
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ریحان (Ocimum basillicum L.) جزو گیاهان دارویی مهم اسانس دار از خانواده نعناعیان می باشد که اسانس آن کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف دارد. به منظور بررسی ارات نسبت های مختلف کوکوپیت و پرلایت به همراه خاک زراعی بر روی رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار و در 3 تکرار در پلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. تیمارها شامل نسبت های صفر(شاهد)، 5، 10 و 154 درصد حجمی پرلایت و کوکوپیت بصورت جداگانه در گلدان بود. صفات مورد بررسی عبارت بودند از ارتفاع بوته، طول گل آذین، طول ریشه، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی و درصد اسانس. نتایج نشان دهنده ار معنی دار تمامی تیمارها بر صفات مورد بررسی بودند. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (41/4 سانتیمتر)، طول ریشه 27/30 سانتیمتر)، وزن خشک ریشه (3/23 گرم) و وزن خشک اندام هوایی(12/41 گرم) در تیمار 15 درصد کوکوپیت مشاهده گردید ولی بیشترین طول گل آذین (13/33 سانتیمتر) مربوط به تیمار 10 درصد پرلایت و بالاترین میزان اسانس (0/96 درصد) مربوط به تیمار 5 درصد کوکوپیت بود. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که افزودن 15 درصد حجمی کوکوپیت به خاک برای کشت این گیاه مناسب می باشد.