سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرنوش ذوقی توتکابنی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا
مهدی محرمپور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا

چکیده:

انقلاب صنعتی و بدنبال آن توسعه شتابزده شهرها درچنددهه اخیر ابعاد مختلف زندگی انسان را تحت تاثیر قرارداده است مطرح شدن توسعه پایدار بعنوان خط مشی اصلی درعصر حاضر نیز حاکی از نگرانی جهانی از اثرات مخرب زیستگاه های بشر بویژه شهرها برگستره زیست کره زمین دارد بهمیندلیل بحث از پایداری بدون توجه به شهر بی معنی خواهد بود امروزه شهرها و شهرنشینی عامل اصلی ناپایداری د رجهان محسوب میشوند چرا که نیمی از انسانها امروزه درشهرها ساکنند. نظام ساختاری شهرهای سنتی ما بدنبال پیروی از اصول شهرسازی مدرن دستخوش تحولات چشمیگری شد وویژگیهای ارزشمند نظام محله ای از دست رفت در قیاس با بارزه های ارزشمند اجتماعی فرهنگی اقتصادی وکالبدی محلات سنتی امروزه شاهد ناکارآمدی ساختاری و از هم گسیختگی اجتماعی و به بیانی ناپایداری درمحله های شهری هستیم دراین راستا مقاله حاضر بر آن است که درابتدا با مروری اجمالی برمفهوم پایداری و مولفه های آن در قیاس با بیان خصیصه های نظام شهری گذشته ما و آنچه را که می توان پایداری نامید بپردازد بدین منظور گزیده ای از شاخصهای پایداری شهر را در نظارم شهری سنتی مان مورد بررسی قرار داده ایم. براین اساس با توجه به پیچیدگی ذاتی شهرها و گوناگونی ابعاد تاثیر گذاری و تاثیر پذیری آنها شناخت عوامل اصلی و کلیدی در جهت دستیابی به پایداری شهری ضروری به نظ رمیرسد.