سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

جواد خدادادی –
میلاد شهراد –

چکیده:

شهر اسلامی تجلی فرهنگ غنی ومعارف ناب اسلامی است، و قرآن واهل بیت به عنوان منابع و نظریه پردازهای فرهنگ اسلامی هستند.لذا شهر اسلامی تنها کالبد نیست، ونشانگرمعارفی است که از آن به فرهنگ تعبیرمی گردد. متأسفانه امروزهاین فرهنگ در برنامه ریزی و طراحی شهرهای اسلامی کتتر مورد توهه قرار می گیردودرطو تاری بسیاری از عناصر و تجهیزات شهری غیر بومی که بیگانه و اغلب متضاد با فرهنگ اسلامی هستند ، بدون هدف خاص در قالب طرح های شهری به صورت ههانی یا کشوری به تصویب رسده واهرا می گردند . لذا در این مقاله با استفاده از روش اکتشافی- تبیینی و با رویکردکیفی و با مطالعات اسنادی به تبیین هایگاه فرهنگ پرداخته شده است و نتود عینی آن در شهر اسلامی بیان گردیده است ، به این امید که ، هایگاه دین وفرهنگ در شهرسازی ایران اسلامی تبیین گردد و زمینه برای هستجو و پیگیری بیشتر این دیدگاه ، مهیا گردد و درحد این مقاله،توهه محققان ومجریان ، به خصوص مدیران شهری به این عنصرمهم واساسی در شهرهابیشتر گردد. در ادامه مقاله برای اینکه مشکل فوق نشان داده شود؛ شهرمقدس قم انتخاب گردیده و اطلاعات آن تبیین و تصویرگردیده ومعیار های فرهنگ اسلامی درآن مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان باتوهه به شاخصه های شهر اسلامی این نتیجه به دست می آید که شهر اسلامی معنایی بس فراتر از وضع موهود شهر قم دارد، لذا نتی توان شهر قم را شهری اسلامی دانست .