سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فرید قندی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه پیام نور واحد مشهد
میلاد لگزیان – دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی، گروه بیوتکنولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
محبوبه ابراهیمیان – دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی، گروه بیوتکنولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آمیلاز یکی از آنزی مهای مهم صنعتی است بطوریکه همواره تلاش برای کشف انواع جدید و یا بهبود ویژگی های انواع موجود به وسیله ی رو شهای مهندسی پروتئین وجود داشته است. یکی از انواع شناخته شده ی این آنزی مها که کاربرد فراوانی نیز دارداستخراج میگردد که با وجود ویژگی های قابل قبول، از فعالیت نه چندان بالایی برخوردار است. در کار B.sutilis از باکتری به A.niger از گلوکوآمیلاز قارچ Starch Binding Domain (SBD) حاضر ما به منظور بالا بردن فعالیت آنزیم آن را به 2 متصل نمودیم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که آنزیم نوترکیب دارای Step PCR Mutagenesis وسیله ی تکنیکفعالیتی بیش از 11 برابر آنزیم طبیعی است و بعلاوه محدوده دمایی فعالیت آن نیز افزایش پیدا کرده است بطوریکه آنزیم تا دمای 80 درجه دارای فعالیت قابل اندازه گیری است در حالیکه نوع طبیعی تنها تا 60 درجه دارای فعالیت است. با این حال دمای بهینه فعالیت ثابت باقی مانده که نشان دهند هی عدم تغییر در ساختار خود آنزیم است. همچنین پروفایل محصولات تولیدی آنزیم نیز دچار تغییر شده است بطوریکه از مالتواولیگوساکاریدها در نوع طبیعی به تولید مالتوز و گلوکز در نوع نوترکیب تبدیل شده که این دو مولکول از لحاظ صنعتی بسیار مهم میباشند. مجموع نتایج این تحقیق نشان دهند هی اثر بخشی این روش برای بهبود فعالیت این نوع آنزی مها است.