سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی هاشمی شهرکی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد
محسن کاهانی –

چکیده:

یکی از کاربردهای جدید وب معنایی در سیستمهایی است که با استفاده از یک سری قوانین سعی در دستهبندی خروجی دارند. در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ نیز پژوهشهایی صورت گرفته است ولی در اغلب کارها از یک تاکسونومی جهت نمایش ویژگی حملات استفاده شده است. بکارگیری تاکسونومی مشکلات و محدودیتهای فراوانی در سیستم تشخیص نفوذ ایجاد میکند که برای جلوگیری از بروز آنها میتوان از یک آنتولوژی جهت طبقهبندی و بیان ویژگی حملات استفاده نمود. در این مقاله با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی ابتدا یک آنتولوژی برای حملات کامپیوتری طراحی میشود. سپس با استفاده از این آنتولوژی یک سیستم چند عامله برای تشخیص نفوذ طراحی و پیادهسازی میگردد. نتایچ بدست آمده حاکی از دقت خوب این سیستم در مقایسه با سیستمهای مشابه میباشد