سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد صادقی – سازمان نقشه برداری ایران

چکیده:

توجه به اثر خطای یونسفر در مشاهدات GPS و به خصوص در طول بازهای بلند و از طرفی محدودیت استفاده از مشاهدات تک فرکانسه GPS نیاز به تعیین مدل محلی بر اساس اطلاعات پایه دوفرکانسه و در نتیجه کاربرد آن در تلفیق با اطلاعات تک فرکانسه مفید خواهد بود در این راستا می توان با بهره گیری از اطلاعات موجود شبکه های دائمی GPS ، به استخراج رفتار یونسفر در منطقه پرداخت . مطابق با هدف مطرح شده، مشاهدات دوفرکانسه ایستگاه های دائمی شبکه ژئودینامیک سراسری ایران مورد پردازش قرار گرفت . مختصات و سرعت ایستگاه ها با دقت۰/۱ میلیمتر به روش ( Precise Point Positioning )PPPو با استفاده از نرم افزار علمی Bernese v 5,0استخراج و در مرحله بعد با استفاده از مدل های جهانی و محلی مقادیر TEC به صورت عددی محاسبه و نقش یونسفر ترسیم گردید و ضرایب مربوطه به مدل محلی برآورد و به منظور آزمایش نتایجحاصله از مدلسازی در پردازش مشاهدات تک فرکانسه استفاده گردید . به طور کلی با به کارگیری مشاهدات ایستگاه های دائمی در هر شبکه می توان ضرایب ونقشه های رفتار یونسفر را به صورت روزانه محاسبه و تولید کرد و online بر روی سایت ویژه ای قرار داد . از اطلاعات یونسفر می توان در بررسی رفتار فیزیکی بین زمین و خ ورشید ( طوفĤن های خورشیدی ) و اثر آن بر تجهیزات ماهواره ای و مخابراتی ( رادیو و تلویزیون ) و علوم هواشناسی و ژئوفیزیکی و مباحث تغییرات TEC در زمان رخداد زلزله استفاده ن مود . با استفاده از ضرایب محاسبه شده می توان اثر یونسفر را بر روی مشاهدات تک فرکانسه و طول بازهای بلند کاهش داد و برای استفاده کنندگان با گیرنده های تک فرکانسه
دستورالعمل جدیدی اراده نمود . در حال حاضر موضوع پیش بینی زلزله بر اساس اطلاعات مربوط به TEC و بکا رگیری ضرایب مدل تهیه شده درپردازش، توسط نرم افزارهای تجاری در دست تحقیق و بررسی است . نکته حائز اهمیت در این تحقیق این است که برای اولین بار در کشور ایران مدل محلی و نقشه ای از اطلاعات یونسفر بر اساس اطلاعات ایستگاه های دائمی GPS از شبکه دائمی ژئودینامیک ایران ) ) IPGN استخراج می گردد .