سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع مهرجردی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید عظیمی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی،دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده:

نیاز روز افزون برای توسعه پایدار منابع آب سبب گردیده است که کاربرد قیمتگذاری آب به عنوان یک روش غیر مستقیم برای استفاده کارا و پایدار از آب در بخش کشاورزی به عنوان اصلیترین مصرف کننده آب در دنیا رایج گردد. این مطالعه، درصدد استخراج تابع تقاضای آب از یک تابع تولید چند جملهای میباشد.دادههای مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در سال زراعی۸۹-۸۸در شهرستان قوچان جمعآوری گردید. پس از برآورد تابع تولید و تشکیل تابع سود، با استفاده از قضیه لم هاتلینگ تابع تقاضای آب برای محصول جو به دست آمد و همچنین قیمت نهاده آب برای محصول جو معادل ۱۰۸ تومان تعیین گردید