سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیمان واحدیان – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کمال صابریان – عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران
محمد نوع پرست – استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
احسان ذوالفنون – کارشناس ارشد سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

در این تحقیق فرایند استخراج زیر کونیم و هافنیم به روش استخراج با حلال د رمحیط های اسید نیتریکی، اسید کلریدریکی و اسید سولفوریکی با استفاده از سیانکس ۳۰۲ رقیق شده با کروزن بررسی شده است. اثر پارامترهای مختلف نظیر غلظت اسید در فاز ابی، غلظت استخراج عامل استریپ کننده بر روی فرایند بررسی شد . نتایج نشان داد که بهترین محیط اسیدی برای استخراج زیرکونیم و هافنیم محیط اسید نیتریکی می باشد بطوریکه از غلظت ۴ مولار اسید نیتریک به بعد استخراج زیرکونیم کامل است. در صورتیکه استخراج کامل در محیط اسید کلریدریکی در غلظتهای ۸ مولار به بالا بدست می آید. همچنین در محیط اسید سولفوریکی راندمان استخراج زیرکونیم و هافنیم بسیار پایین است. همچنین محیط بهینه فاز آلی ۰/۰۰۵ مولار سینکس ۳۰۲ رقیق شده با کروزن بود. بهترین عامل جهت استریپ فاز آلی بارگیری شده است سولفوریک ۰/۵ مولار بدست آمد.