سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لقمان گلباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه کردستان، سنندج
مهرداد خامفروش – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه کردستان، سنندج
طهماسب حتمی – مربی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده:

تفاله نیشکر یک منبع مهم سلولزی است که عمدتا بدون استفاده مانده و سوزانده میشود. در این پژوهش این ماده کم ارزش مورد ارزیابی قرار گرفت و سلولز آن با روش پیشآمادهسازی با انفجار بخار و سپس هیدروژن پراکسید در محیط قلیایی و آنگاه قلیای 1 مولار، با خلوص93/2 درصد استخراج شد و سپس سلولز استخراجی با استفاده از روش اتری کردن ویلیامسون تبدیل به ماده باارزش کربوکسی متیل سلولز CMC شد. برای شناسایی جایگزینی گروههای کربوکسی متیلی به جای گروههای هیدروکسیلی ساختار سلولز، تست تبدیل فوریه مادون قرمز 2FTIR انجا گرفت که اختلاف در پیک طیف مادون قرمز 1133 و 1131 و پیک 1123 و 1121 ،جایگزینی را به خوبی نشان میداد. همچنین فرایند کربوکسی متیلاسیون سلولز با هدف دستیابی به بالاترین درجه جایگزینی DS ، نسبت به پارامترهای زمان و دمای فرآیند، در سه سطح، بهینهسازی شدکه بالاترین DS حاصل شده مقدار1/02بود که دردمای 70درجه سلسیوس و زمان واکنش 3/5 ساعت بدست آمد