سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خدیجه اصغری – شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، گروه شیمی
حسین فقیهیان – شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، گروه شیمی

چکیده:

در این پژوهش لیگاند-N’ ,Nبیس( ۴- هیدروکسی سالیسیلیدن) اتیلن دی آمین سنتز و به وسیله ی اسپکتروسکوپیFT-IR ,UV-vis شناسایی گردید این لیگاند شیف باز سپس در سنتز کمپلکس مسII)-دی هیدروکسی سالن به کار رفت. کمپلکس سنتز شده نیز بوسیله ی اسپکتروسکوپیUV-vis و FT-IR شناسایی گردید. این کمپلکس به صورت کووالانسی روی سطح سیلیکاژل متصل گردید این اتصال به وسیله ی آنالیز وزن سنجی حرارتی تایید شد. سپس محتوی مس محصول جامد خارج شده و جاذب سیلیکاژل قالب مس بر جای ماند. این جاذب جدید استخراج کننده ی فاز جامد یون مس مورداستفاده قرار گرفت. تاثیر پارامتر های تجزیه ای از جملهpHسینتیک جذب، غلظت ابتدایی و . . . در فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت.