سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سلیمان میرشکاری – کارشناسارشد مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی، مرکز پژوهشی علوم و فناوری انرژی زیستی، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
داریوش عربیان – استادیار مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی، مرکز پژوهشی علوم و فناوری انرژی زیستی، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران، ای
رسول خلیل زاده – استادیار مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی، مرکز پژوهشی علوم و فناوری انرژی زیستی، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران، ای

چکیده:

از آنجا که فرآیند استخراج لیپید از ریزجلبکها بعلت داشتن ابعاد میکروسکوپیک و همچنین دیوارهسلولی محکم وانعطافپذیر، فرآیندی مشکل، پرهزینه و انرژیبر است توسعه یک روش ارزان و در عینحال کارآمد در استخراج لیپید چالشی بزرگ در تولید بیودیزل بشمار میرود. میزان رطوبت موجود در زیستتوده ریزجلبک، مهمترین پارامتر تاثیرگذار بر عملکرد و همچنین هزینه فرآیند استخراج لیپید میباشد. در این پژوهش روش آسیابگلولهای بعنوان روش پیشآمادهسازی استفاده شد. که از روش طراحی آزمایش برای بهینهسازی پارامترهای مؤثر بر آسیاب- کاری استفاده شد. پس از پیشآمادهسازی، استخراج لیپید با حلال به روش بلای و دایر انجام شد که بیشینه لیپیداستخراج شده از ریزجلبکتر با میزان رطوبت 87/5درصدبا آسیابگلولهای در شرایط سرعت آسیابکاری 500 دور بر دقیقه، زمان 30 دقیقه، غلظت سوسپانسیون سلولی 30 درصد وزنی و نسبت حجم گلوله به حجم کاپ 60 درصد حجمی، 15/16درصد(بر مبنای وزن خشک) بدست آمد.