سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدرضا فتاحی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمح
رضا بنی اسدی – کارشناس ارشد زراعت ومشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
نوراله مالنجانی –

چکیده:

در اغلب موارد مهندسین هیدرولوژی در زمینه طراحی و ساخت سازههای آبی شهری، جهت استخراج هایتوگراف بارش طرح، از منحنی های توزتعی بارش نوع 1 و 2 ای که توسط SCS ارائه شده است استفاده می کنناد اگرچه این منحنیها توسط سروتس حفاظت خاک آمرتکا ارائه و برای مناطق زتادی مورد استفاده و کالیبراسیون قرارگرفتهاند اما در بسیاری از مناطق آنچه توسط اتن منحنیها بدست میآتد با مقادتر مشاهدهای مطابقت ندارد در این مطالعه ازاطلاعات بارش در چهار اتستگاه سینوپتیک شهرکرد، لردران، بروجن و کوهرنگ که به صاورت سااعتی ثبات شده اند جهت استخراج الگوی بارشهای 22 ساعته در استان چهارمحال و بختیاری استفاده شد سپس نتاتج باا منحنی هایارائه شده توسط SCS مقاتسه رردتد در پاتان چنین نتیجه ریری شا ده کاه بخواود در ماورد باارش هاای شدیدترالگوهای نوع 1 و 2 پیشنهادی توسط SCS نمیتوانند پیش بینی خوبی ارائه دهند، بنابراتن در پایان به عناوان الگوی پیشنهادی برای منطقه مورد مطالعه منحنی توزیعی بارش 22 ساعته ارائه شد