سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد آسوده – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
نجمه هوشمندفیض ابادی –
راضیه جلال – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی

چکیده:

آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین ACE یکی ازاجزای اصلی سیستم رنین – آنژیوتنسین است این آنزیم یک کربوکسی دی پپتیداز وابسته به روی غشایی و گلیکوزیله است که با تبدیل آنژیوتنسین I به آنژیوتنسین II پپتید منقبض کننده عروق و محرک ترشح آلدسترون و غیرفعال کردن برادی کینین پپتید متسع کننده عروق و محرک تولید نیتریک اکسید نقش مهمی درکنترل فشارخون و تعادل مایعات و الکترولیت ها دارد دراین مطالعه آنزیم ACE با استفاده از تریتون X-100 از بافت ریه شتر استخراج شد و سپس با روشهای رسوب دهی با سولفات امونیوم کروماتوگرافی تبادل آنیونی با Q-Sepharose و ژل فیتراسیون با S- HR Sephacryl200 به میزان 57/9 برابر خالص گردید فعالیت آنزیم با استفاده از سوبسترای FAPGG و یک روش اسپکتروفوتومتریک پیوسته سنجیده شد FAPGG دراثر هیدرولیز توسط ACE به Gly Gly FA-Phe تبدیل می شود و جذب آن درطول موج 334 نانومتر کاهش می یابد.