سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی تقدیری – استادیار شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
محمودرضا صفار – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور

چکیده:

روشهای معمولی برای اندازه گیری مقادیر کم لیتیم برای محلولهایی به کار می رود که مقدار نمک های موجود دیگر از 7 گرم بر لیتر تجاوز نکند بهطور معمول طیف سنجی شعله ای با جذب اتمی برای اندازه گیری لیتیم استفاده می شود در مورد شورابه های طبیعی غلظت کل نمکهای حل شده بیش از 300 گرم برلیتر می باشد بنابراین اندازه گیری مقادیر کم لیتیم در این محلولها به روشهای ذکر شده و به علت پدیده های مزاحمت سایر نمکها امکان پذیر نیست مگر اینکه طی فرایندی که روی این شورابه های طبیعی انجام می شود نمک لیتیم از سایر نمکها استخراج و یابه عبارت دیگر نمکهای مزاحم از نمونه ها حذف گردد ولی لیتیم درمحلول باقی بماند. دراین کار تحقیقاتی مزاحمت نمکهای معدنی موجوددر شورابه های طبیعی روی اندازه گیری لیتیم با استفاده ازواکنش با یک کراون اتر و یک هتروپلی اسید حذف شده است بطوریکه تمام یونهای لیتیم موجود در شورابه استخراج شده و در محلول باقی بماند این روش برخلاف روشهای قبلی از حلالهای الی استفاده نمی کند وساده تر و سریعتر می باشد.