سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مریم میرباقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی

چکیده:

ترکیبات فنلی موجود درمیوه زیتون یکی از عوامل بسیارمهمی است که تاکنون مورد توجه زیادی قرارگرفته است زیرا این ترکیبات دارای خصوصیات اثرگذاری براندامهای گیاهی و مسئول پایداری دربرابر اکسایش خودبخودی هستند علاوه براین فنل ها دارای خصوصیات داروشناختی و محتوی انتی اکسیدانهای طبیعی درمیوه زیتون می باشد اولئوروپین یکی از فراوان ترین ترکیبات فنلی موجود درزیتون و ازجمله ترکیبات فنلی مهم درمیوه و برگهای این گیاه می باشد که تلخی میوه زیتون نیز ناشی ازحضور اولئوروپین درآن است اولئوروپین یک استرهتروسیدیک از اسید النولیک و 4.3 دی هیدروکسی فنیل اتانول می باشد لازم به ذکر است که استفاده از این ترکیب نقش بسزایی درسلامت دارد. دراین تحقیق میزان ترکیب موجود درارقام گوناگون زیتون olea europaea L. درمنطقه رودبار مورد بررسی قرارگرفته و نسبت به استخراج اولئوروپین با متانول و تعیین میزان آن توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع بالا HPLC با استفاده از استاندارد اقدامات لازم انجام شد.