سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامعلی حقدوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
ابراهیم نیکنام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:

برای تعیین مقادیر ناچیز کادمیم روی و نقره یک روش ساده و انتخابگر برپایه نقطه ابری شدن مورد استفاده قرارگرفتها ست پیش تغلیظ یونهای کادمیم روی و نقره د رمحلولهای ابی با استفادها ز لیگاند جدید MPBIM و سورفکتانت تریتون X-114 حاصل گردید. تاثیر شرایط تجربی همچون PH غلظت تیگاند و سورفکتانت دمای بهینه و سرعت سانترفیوژ و ارقام شایستگی از قبیل انحراف استاندارد و حد تشخیص و دامنه خطی برروی استخراج نقطه ابری مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است بعد از جداسازی فازها برپایه نقطه ابری شدن فاز غنی از سورفکتانت توسط نیتریکاسید متانولی رقیق گردید و د رنهایت جذب توسط دستگاه جذباتمی خوانده شد. فاکتور پیش تغلیظ برای یونهای Cd2+ , Zn2+, Ag + بهترتیب ۳۱ نانوگرم بر میلی لیتر و ۳۹ نانوگرم بر میلی لیتر و ۴۷ نانوگرم بر میلی لیتر بدست امد.