سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا گل محمدی – دانشجوی فوق لیسانس تربیتی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
حسن قربانی – دانشجوی دکترای روانشناسی، مدرس جهاد دانشگاهی کاشمر
مجتی سلطانی – دکترای روانشناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی وقاری شورجه – دانشجوی دکترای حقوق، مدرس دانشگاه آزاد قوچان

چکیده:

هدف: این پژوهش با هدف بررسی استرس شغلی و ارتباط آن باسلامت روان در بیمارستانهای پزشکی مشهد انجام شده است. روش، آزمودنیهای پژوهش 397نفر (150نفر اداری 247 نفر درمانی) بودند که بر پایه نمونه گیری تصادفی با توجه به تعدادکل کارکنان هر بیمارستان انتخاب شده و به کمک پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه رویدادهای زندیگ پیکل و همکاران مورد بررسی قرار گرفتند . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی و تحلیل واریانس انجام شد . یافته های نتایج نشان داد که میزان استرس شغلی با سلامت روان در کارکنان اداری و درمانی رابطه دارد . همچنین میان کارکنان اداری و درمانی در سلامت روان تفاوت معنی داری دیده شد و کارکنان درمانی از سلامت روانی کمتری برخوردار بودند . سلامت روان در کارکنان مرد بیشتر از کارکنان زن بوده و استرس شغلی در کارکنان قرار دادی بیش از سایر کارکنان که رد وضعیت های استخدامی دیگر قرار داشتند بود .