سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر قالچی ها – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی
عبدالحسین دلیمی اصل – عضو هیئ تعلمی گروه حشره شناسی و انگل شناسی دانشگاه تربیت مدرس
حسن عسگری – رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی ایران

چکیده:

برای پسابهای خاص به ویژه آنهایی که ازکارخانجات مواد غذایی حاصل میشوند به فراوری هایی جهت تولید محصولات با ارزش افزوده مانند حشره کشهای زیستی نیاز می باشد امروزه موفق ترین حشره کشهای زیستی توسط باکتریهای میله ای شکل گرم مثبت از جنس باسیلوس تولید می شوند که درمرحله ی تشکیل اسپور اندوتوکسین های پروتئینی کریستاله تولید کرده و هنگام ورود به روده حشرات تحت شرایط قلیایی فعال شده و باعث صدمه به غشای سلولهای روده حشرات و تشکیل سوراخ درغشا میشوندو عمل تجزیه کردن سلولهای اپیتلیال را انجام میدهند دراین تحقیق باکتری Bacillus thuringiensis (H14 برروی پساب کارخانه تولید نشاسته رشد داده شد و طی عمل تخمیر پروتئین کریستاله با وزن مولکولی 65 کیلو دالتون تولید گردید سپس پروتئین حاصل را برروی لارو حشره ی Culex pipiens اثر داده و میزان مرگ و میر بعد از گذشت 24 و 48 ساعت ارزیابی و با نمونه کنترل مقایسه گردید. تحقیقات نشان داد تولید دلتا اندوتوکسین با اسپورزایی رابطهدارد و بیشترین میزان اثرسمیت پروتئینهای کریستالی را در بالاترین غلظت اسپورها می باشد.