سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد محمدی – کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمدتقی کاشکی – مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مسعود عباسی – کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

مناطق خشک و بیابانی حدود 70 درصد کشور ایران را تشکیل می دهد. وسعت زیاد این اراضی همراه با صعوبت شرایط اقلیمی و محیطی و دوری از آبادی و جاده دسترسی باعث ایجاد مشکل در فعالیتهای جمع آوری اطلاعات محیطی می شود. یکی از مهمترین ابزارهایی که قابلیت حل این مشکل را دارد، اطلاعات حاصل از سنجش از دور می باشد. منطقه مطالعاتی با مساحت 1561898 کیلومتر مربع، بخشی از شمال کویر لوت دارای موقعیت ’00 32درجه تا ’00 33درجه عرض شمالی و ’00 57درجه تا ’30 57 درجه طول شرقی شامل ابادی های نای بند دیگ رستم و زنوغان طبس و خور بیرجند است . وجود مناطقی با مسافت بیش از یکصد کیلومتر که فاقد هر گونه راه دسترسی می باشد ، باعث گردیده استفاده از اطلاعات سنجش از دور کمک شایان توجهی نماید. در این مطالعه از تصاویر لندست و به تفسیر چشمی استفاده شده است . طبق نت ایج بدست آمده استفاده از این تکنیک بستگی به میزان شناخت مفسر از خصوصیات محیطی داشته و اعتبار نتایج به سطح اطلاعات استفاده کننده از محیط مطالعاتی و قدرت تفسیر فرد وابسته است . بدلیل تنک بودن پوشش گیاهی، این تکنیک صرفا بصورت غیر مستقیم کاربرد دارد و با استفاده از روش ت عمیم مشخصات یک نقطه به نقاط مشابه روی تصویر چاپی یا رقومی مقدور است 3 6% سطح منطقه از 17 تیپ گیاهی پوشیده شده که گونه گیاهی رمس Hammada salicornica در بیش از 60 % تیپهای اصلی پوشش منطقه مشاهده شده است.