سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه اکبری – کارشناس ارشد GIS دانشگاه تبریز
حمیدرضا کوه بنانی – کارشناس ارشد GIS

چکیده:

باتوجه به پایش دمای سطح زمین در تعداد محدودی از ایستگاههای هواشناسی بهصورت نقطه ای و نیاز به توزیع مکانی دمای سطح در پهنه وسیع و بطور همزمان براورددمای سطح به روش سنجش از دور گزینه مناسبی محسوب می شود جهت دستیابی بهدمای سطح زمین از الگوریتم SEBAL و طبقه بندی از نوع درخت تصمیم گیری یا DTC استفاده شد. با استفاده از تصویر ETM+ مورخ 31 اگوست سال 2000 و انجام مراحل پیش پردازش تصویر برای اجرای روش سبال اماده گردید جهتانجام مراحل فوق الذکر از نرمافزارهای Envi4.5و ArcGIS9.3 استفاده گردید. دراین مقاله با براورداختلاف کمتر از 5 درجه سانتیگراد اختلاف رضایت بخشی بین دمای سطح براورد شده از طریق سنجش ازدور ودمای براورد شده از امار اندازه گیری شده 12 ساله از سطح زمین 1993 تا 2005 در ایستگاه هواشناسی مراغه بدست آمد. لذا دمای براوردی از طریق سنجش از دور قابل استفاده در مطالعات و تحقیقات علوم زمین و محیط زیست می باشد.