سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منا عصاره مستقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری زهکشی
علی رحیمی خوب – دانشیار دانشگاه تهران
لنا عصاره مستقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی

چکیده:

تغییرات پوشش گیاهی مزارع دراثر مدیریت نادرست از موضوعات مهم درامر بهره برداری و توسعه کشاورزی می باشد دراین تحقیق ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی براساس بررسی روند تغییرات تبخیر و تعرق با استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای دزمان های مختلف انجام گرفته است الگوریتم های مختلفی برای تعیین توزیع مکانی تبخیر تعرق ET با استفاده از داده های سنجش از دور توسعه یافته اند اساس این الگوریتم های برآورد مولفه شارگرمای نهای تبخیر از روی باقیمانده انرژی خالص رسیده به زمین و شارهای گرمای محسوس و خاک هستند پارامترهای این الگوریت مها نیاز به واسنجی زمینی دارند که انجام آن زمان بر و هزینه های زیادی در بردارد مدل sSEB نیاز به واسنج ینداشته و به نسبت ساده تر می باشد فرضیات بکاررفته دراین مدل برای تعیین تبخیر و تعرق مزرعه نیشکر امیرکبیر مورد بررسی قرارگرفت برای این منظور ۲۳۸ تصویر روز ماهواره نوا طی سالهای ۲۰۰۴تا۲۰۰۹ جمع آوری و با استفاده از مدل فوق تبخیر و تعرق برآوردشد