سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر راجا – مرکز CAE دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
مصطفی حسینعلی پور – مرکز CAE دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محمد هاشمی – شرکت برق استان تهران
مرتضی بهادری – شرکت برق استان تهران

چکیده:

در این پروژه در ابتدا اطلاعات هندسی مربوط به 40 اتاقک پست شامل درجه حرارت هوای محیط، درجه حرارت هوای داخل اتاق پست، آمپر عملکردی ترانس و درجه حرارت سطوح ترانسها استخراج شده است . سپس شرایط کاملاً مشابه هندسی برای 40 پست تولید و شبیهسازی جریان هوا و انتقال حرارت در داخل اتاق با در نظر گرفتن جابهجایی آزاد انجام شده است. پس از اعتبار بخشی نتایج تحلیل عددی و تست، به کمک محاسبه تلافات ناشی از بار و بیباری اتلاف حرارتی برای ترانسهای با ظرفیتهای مختلف برای بارگذاری 85 % استخراج شده و این شار حرارتی به ترانسها اعمال شده است. پس از اعمال شار حرارتی، دستورالعملی مبنی بر نحوهی چیدمان دریچه ها و مساحت تهویهی مورد نیاز برای ظرفیتهای مختلف بدست آمده است.