سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک -دانش
کاظم مهان پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک-دانشکده علوم پایه-گروه شی
رزیتا ناطوری – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-

چکیده:

نقره از جمله فلزاتی است که کاربردهای کاتالیستی زیادی برای آن ذکر شده است از جمله آنها می توان به Ag/Al2O3 به عنوان کاتالیست در تهیه اتیلن اکساید از اتیلن در فرآیند های پتروشیمیایی نام برد .تشکیل نانو ذرات نقره و تثبیت آن برروی زئولیت کلینوپتیلولیت (Ag/CPروشی کار آمد در افزایش فعالیت کاتالیستی می باشد در این تحقیق با روش مناسب تابشی، ذرات نانو نقره برروی زئولیت کلینوپتیلولیت تثبت شده و با روش های مناسب آنالیز نظیرXRF و SEMبه شناسایی سطح فعال کاتالیست پرداخته شده است و سپس با استفاده از یک راکتور چرخشی با بسترفلئودیزهCFBR)آلاینده های آلی محلول در پساب نفتی، تحت تابش نورUV‐Cقرار گرفت. در این تحقیق جهت بدست آوردن شرایط بهینه تاثیر عوامل عملیاتی نظیرpHمقدار فوتوکاتالیست،دما و غلظتH2O2مورد بررسی قرارگرفت.